E-mail Εκτύπωση PDF

ALTEC xLINE E.R.P.


Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγορά

Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται στην εμπειρία προηγούμενης πρακτικής και επιβάλλεται να απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Η οικογένεια εφαρμογών ALTEC xLINE E.R.P. ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων και ομίλων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, μεγιστοποιεί την ανταγωνιστικότητά τους.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα ALTEC xLINE E.R.P. ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης και καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα

  • Διαχειρίζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή τους.

  • Αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, με τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητές της, την πραγματική διάρθρωση, την οργανωτική δομή και τις προοπτικές της.

  • Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης που οδηγεί σε σωστές αποφάσεις σε κάθε επίπεδο και βοηθά στην εκτέλεσή τους.

  • Αποτελεί εργαλείο δημιουργίας διαδικασιών που υποστηρίζουν τις συνολικές λειτουργίες της επιχείρησης.


Διαχείριση Δεδομένων & Ασφάλεια

H οικογένεια εφαρμογών ALTEC xLINE E.R.P. διαχειρίζεται με ασφάλεια απεριόριστο όγκο δεδομένων και υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία απεριόριστου αριθμού χρηστών. Παράλληλα, διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε αρχεία δεδομένων, λειτουργικές εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και περιφερειακά. Η επιχείρηση είναι πλέον σε θέση να εμπιστευθεί το πληροφοριακό της σύστημα, εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κανένα κίνδυνο διαρροής.

Τεχνολογία αιχμής & Συνεργασία

Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, το ALTEC xLINE E.R.P. είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων δεδομένων και μπορεί να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες.
Ενσωματώνει τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και εκμεταλλεύεται όλες τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήματος.
Χάρη στην ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου, το ALTEC xLINE E.R.P. αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών. Καλύπτει ολοκληρωμένα την επικοινωνία της επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη και επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για απ' ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office.
Το ALTEC xLINE E.R.P. συνδέεται και συνεργάζεται ομαλά με όλα τα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (περιφερειακές εφαρμογές και συστήματα δημιουργίας δεδομένων - ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode κ.λ.π.). Έτσι, αξιοποιείται και ενισχύεται η αποδοτικότητα κάθε βοηθητικού πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.

Περιβάλλον εργασίας

Το εξαιρετικά εργονομικό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας (user interface) του ALTEC xLINE E.R.P. προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία εκπαίδευσης και τη λειτουργία της εφαρμογής.
Η πρωτοποριακή δομή της διεπιφάνειας χρήσης και των menu, η δυνατότητα σύνθεσης γραμμών εργαλείων (toolbar), ορισμένων από τον χρήστη, καθώς και οι δενδροειδείς δομές οργάνωσης των υποσυστημάτων (tree structures), αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Windows, απλουστεύοντας και πραγματοποιώντας σύνθετες
εργασίες, διευκολύνοντας ταυτόχρονα, τον έλεγχο συγκεντρωτικών πληροφοριών μέσα από τη δυνατότητα άμεσης απεικόνισης των πρωτογενών πληροφοριών.
Το περιβάλλον εργασίας του ALTEC xLINE E.R.P., καθώς και ο πρωτοποριακός μηχανισμός επικοινωνίας εφαρμογής - χρήστη που διαθέτει, συντελούν σημαντικά στην ταχεία εξοικείωση των χειριστών και βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών όσο και κατά την αναζήτηση των πληροφοριών. Παράλληλα, αξιοποιώντας ένα έξυπνο σύστημα εργαλείων καθοδήγησης (Wizards) επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών ακόμη και από μη εξοικειωμένους με την εφαρμογή, χρήστες.

Ευελιξία στην εφαρμογή

Η χρήση τυποποιημένων μοντέλων βέλτιστων πρακτικών παραμετροποίησης (Best Practices Models), σε συνδυασμό με τη φιλική μέθοδο εγκατάστασης (Predefined Setup WIZARDS), επιτρέπουν την προσαρμογή της εφαρμογής στις εξειδικευμένες απαιτήσεις του πελάτη.
Παράλληλα, το ALTEC xLINE E.R.P. έχει ενσωματωμένη, αυτόματη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (data migration) από το Altec Κεφάλαιο 4, καθιστώντας δυνατή την αδιάλειπτη λειτουργία της μηχανογράφησης, χωρίς την ανάγκη σπατάλης πολύτιμων επιχειρησιακών πόρων.

Λειτουργικότητα στη χρήση

Το ALTEC xLINE E.R.P. προσομοιώνει πλήρως τις ιδιαίτερες, οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, χάρη στην ανοικτή αρχιτεκτονική και στις εξαιρετικές δυνατότητες παραμετροποίησής του.
Προσφέρει στην επιχείρηση ευελιξία για την κάλυψη διαφοροποιημένων απαιτήσεων, ανάλογα με τις αγορές που απευθύνεται, και δυνατότητα προσαρμογής της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.
Οι ενότητες του ALTEC xLINE E.R.P. έχουν δυνατότητες συνεχούς επέκτασης,ώστε να καλύπτουν ευέλικτα, λειτουργικά και σύννομα τις ισχύουσες φοροτεχνικές ρυθμίσεις.
Με δυνατότητες δυναμικής σχεδίασης της πληροφορίας, το ALTEC xLINE E.R.P. αξιοποιεί κάθε μορφή ανάλυσης στοιχείων, όπως απαιτείται από τον τομέα δραστηριότητας του συγκεκριμένου χειριστή. Έτσι εξασφαλίζει στην επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατά τη διαχείριση κρίσιμων διαδικασιών.
Ακόμη, επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να συνθέσει το portfolio των διαδικασιών που επιθυμεί να υλοποιήσει μέσα από το ERP σύστημα. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους τμημάτων, όσο και διεπιχειρησιακών λειτουργιών με πελάτες - προμηθευτές.

Αξιοπιστία και συνεχής υποστήριξη

Το ALTEC xLINE E.R.P. συνοδεύεται από μία σειρά ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει το εξειδικευμένο δυναμικό της ALTEC, αποτελεσματικά και αξιόπιστα.
Παράλληλα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) εξασφαλίζει σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών (E-Services, Live Update, Κωδικός Ανανέωσης κ.λ.π.)

Επέκταση

Το ALTEC xLINE E.R.P. αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Οι διαδικασίες προσθήκης επιπλέον ενοτήτων, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο Altec Atlantis ERP χωρίς την όποια ανάγκη για data migration, επιτρέπουν την παράλληλη εξέλιξη του μηχανογραφικού σας συστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

XLINE E.R.P.

Με δομή που βασίζεται σε πολυετείς μελέτες, δοκιμασμένες και επιτυχημένες στην πράξη,το ALTEC xLINE E.R.P. μπορεί να εγκατασταθεί σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Μικρές επιχειρήσεις με ανομοιογενή αντικείμενα δραστηριότητας αλλά και μεσαίες μονάδες που φιλοδοξούν να στηρίξουν το μέλλον τους σε ένα σύστημα που ακολουθεί την ανάπτυξή τους, επιλέγουν το ALTEC xLINE E.R.P. ως το ιδανικό εργαλείο για την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων τους.
 

Ηλεκτρονικα Φυλλαδια

 

 


xline ERP Prospectus

Τιμοκατάλογος 2008


ΕπικοινωνιαΔιεύθυνση:
Πλ. 25ης Μαρτίου 5
Γρεβενά
511 00

E-mail: info@citytec.gr
Τηλέφωνο: 24620 87250
Fax: 24620 87251

περισσότερα

City TEC SUPPORT

Κατέβασε την εφαρμογή από εδώ και κάλεσε το techinical support center για άμεση on line υποστήριξη.